1 Resources share the relationship contributor to Vijayakumar, Sethu